INFORMACJE

Matura

Matura 2017

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA

PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

W LXXXVI LO im. BATALIONU „ZOŚKA”

w WARSZAWIE

 

Opracowana na podstawie:

 • Rozporządzenia z 30 kwietnia 2007 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562; z pózn. zm.)
 • Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017
 • Komunikat dyrektora CKEz 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017
 • Komunikat dyrektora CKE z 9 września 2016r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2017 roku
 • Komunikat dyrektora CKE z 9 kwietnia 2016 roku(aktualizacja z 30 listopada 2015 r.) w sprawie wykazuolimpiad przedmiotowych uprawniających do zwolnieniaz przystąpieniadoegzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej w roku szkolnym 2016/2017
 • Komunikat dyrektor CKE z 9 września 2016 r. w sprawiemateriałów iprzyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnymw 2017 r.

 

Spis treści:

 • Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi
 • Harmonogram zadań związanych z przebiegiem egzaminu w roku szkolnym 2016/2017
 • Zasady obiegu informacji
 • Przebieg egzaminu.

 Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej

Przygotowanie i organizacja egzaminu w części ustnej

 • Instrukcja dotycząca przeprowadzania egzaminumaturalnego dla uczniów LXXXVI LO IM. Batalionu „Zośka” w Warszawie zdających w maju 2017
 • Procedury awaryjne

 

Wykaz skrótów:

 

SZE – szkolny zespół egzaminacyjny

PZE – przedmiotowy zespół egzaminacyjny

ZN – zespół nadzorujący

OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

CKE – Centralna Komisja Egzaminacyjna

 

I.  Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

1.Materiały egzaminacyjne przechowywane są w sejfie  oraz szafie pancernej w sekretariacie liceum.

2. Kluczem do sejfu dysponuje Dyrektor liceum będący  Przewodniczącym Zespołu Egzaminacyjnego, a miejsce  przechowywania klucza zna poza nim wyłącznie wicedyrektor liceum, będący zastępcą przewodniczącego SZE.

3.Członkom PZE z języka polskiego w dniu egzaminu ustnego, nie wcześniej niż 1,5 godziny przed egzaminem, dyrektor udostępnia zestawy egzaminacyjne w miejscu umożliwiającym zachowanie ich tajności. Pobranie od dyrektora i zwrot materiałów kwituje się podpisem.

4.CzłonkomPZE z języków obcych nowożytnych dzień przed rozpoczęciem egzaminu ustnego,  dyrektor udostępnia zestawy egzaminacyjne w miejscu umożliwiającym zachowanie ich tajności. Pobranie od dyrektora i zwrot materiałów kwituje się podpisem.

5.Przewodniczący PZE pobiera od dyrektora i zwraca do dyrektora materiały egzaminacyjne na egzamin, kwitując podpisem i zobowiązany jest do zabezpieczenia ich tajności.

6.Osoby otrzymujące od Przewodniczącego SZE pisemne upoważnienie do odbioru materiałów egzaminacyjnych, przekazania ich kurierowi lub dowiezienia do OKE zobowiązane są do zachowania ich tajności.

7.Przewodniczący ZN odbierają materiały egzaminacyjne wraz ze  zdającym  w danej sali, oboje są zobowiązani do zabezpieczenia ich tajności.

8.W kwietniu 2017r. członkowie Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego szkoleni sąprzez Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego, jego zastępcę lub wyznaczonego członka SZE  w zakresie postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi.

9. Każdy członek SZE podpisuje oświadczenie o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

10. W przypadku nieobecności Przewodniczącego SZE jego obowiązki przejmuje jego zastępca.

 

II. Harmonogram realizacji zadań związanych z przebiegiem egzaminu w roku szkolnym 2016/17

1.Harmonogram zadań związanych z egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2016/17 jest zgodny z procedurami i terminarzem CKE i rozporządzeniem MEN.

2.Główne działania związane z egzaminem maturalnym to:

1 ) Złożenie przez osoby zamierzające przystąpić do egzaminu maturalnego

przewodniczącemu SZE (dyrektorowi szkoły) do 30 września 2016r.wstępnej pisemnej deklaracji (załącznik 1a_N)

2) Złożenie przez osoby zamierzające przystąpić do egzaminu maturalnego przewodniczącemu SZE (dyrektorowi szkoły) do 7 lutego 2017r. deklaracji ostatecznej.

3) Złożenie wraz z deklaracją jednego z poniższych dokumentów:

a) opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się,

b) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

c) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,

d) wniosku nauczyciela lub pedagoga szkolnego (po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów/pełnoletniego ucznia) lub wniosku pełnoletniego ucznia

e) zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, będących postawą do wskazania przez radę pedagogiczną sposobu dostosowanie warunków i formy egzaminu spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego, określonych w komunikacie Dyrektora CKE.

f) opinia poradni lub zaświadczenie lekarskie winny być złożone dyrektorowi szkoły do 31 grudnia 2016r.

4) Ogłoszenie do 4 marca 2017r. przez przewodniczącego SZE harmonogramu części ustnej.

5) Powołanie przez Przewodniczącego SZE do 4marca 2017r. przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych.

6) Powołanie przez Przewodniczącego SZE do 4 kwietnia 2017r. zespołów nadzorujących.

7) Przeszkolenie SZE w zakresie stosowania przepisów prawa i procedur obowiązujących na egzaminie maturalnym w maju 2017r. oraz w sesji poprawkowej –do końca kwietnia 2017r.

8) Przypomnienie zdającym przepisów prawa i procedur obowiązujących na egzaminie maturalnym w maju 2017 r. –do 25 kwietnia 2017r.

9) Przeprowadzenie egzaminów pisemnych w terminie głównym zgodnie z harmonogramem CKE w dniach 4 –24 maja 2017r.

10) Przeprowadzenie egzaminów ustnych z języka obcego nowożytnego zgodnie z harmonogramem szkolnym w dniach 4 –24 maja 2017r.

11) Przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych z języka polskiego oraz języków mniejszości narodowych w dniach 8 –20 maja 2017 r.

12) Przeprowadzenie ustnych egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym (w miarę potrzeb) z języków obcych nowożytnych w terminie 1 –20 czerwca 2017 r., a z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w terminie 5 – 7 czerwca 2017 r.

13) Wydanie abiturientom lub upoważnionym osobom świadectw, odpisów i aneksów 30 czerwca 2017r.

14) Przeprowadzenie egzaminu poprawkowego w miarę potrzeb: część pisemna 22 sierpnia 2017r.,  część ustna 23 –25 sierpnia 2017r.

15) Wydanie świadectw zdającym egzaminy poprawkowe –  12 września 2017r.

 

III. ZASADY OBIEGU INFORMACJI NA TEMAT EGZAMINU MATURALNEGO W 2017r.

 

1.Uczniowie klas trzecich są informowani o zasadach przeprowadzania egzaminu maturalnego we  wrześniu 2016 r. przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz przez dyrektora szkoły na spotkaniu z trzecioklasistami.

2.Na wrześniowym spotkaniu z trzecioklasistami dyrektor podaje informację o dostępności stron internetowych CKE i OKE.

3.Od początku września dostępna jest na korytarzu II p, tablica informacyjna dla tegorocznych maturzystów, zawierająca wszelkie istotne informacje CKE i OKE.

4.W październiku 2016r dyrektor szkoły przeprowadza zebranie informacyjne dla rodziców maturzystów.

5. Biblioteka szkolna gromadzi i udostępnia materiały związane z egzaminami maturalnymi z poszczególnych przedmiotów.

6.Sekretariat szkoły przyjmuje do 30 września 2016r. wstępne deklaracje maturalne oraz dokumenty uprawniające do ubiegania się o dostosowanie warunków zdawania egzaminu.

7. Do 7 lutego2017r. uczniowie  klas trzecich zgłaszają się do sekretariatu, w celu naniesienia przez zdających poprawek w deklaracjach maturalnych.

8.Ostatecznym terminem złożenia przez trzecioklasistów poprawionych deklaracji jest 7 lutego 2017r.

9.Ostateczne deklaracje podwyższających wynik egzaminu przyjmowane są przez sekretariat do 7 lutego 2017r.

10.Harmonogram egzaminów ustnych wywiesza się na tablicy informacyjnej do 4 marca 2017r.

11.Listy zdających egzaminy pisemne w poszczególnych salach wywieszane są w przeddzień egzaminu na drzwiach sal egzaminacyjnych oraz na tablicy informacyjnej przy sekretariacie szkoły.

12.Wszelkie wnioski uczniów, pragnących przystąpić do egzaminu maturalnego przyjmuje w godzinach pracy sekretariat szkoły.

13.Dyrektor szkoły udziela wyjaśnień na temat egzaminów maturalnych w godzinach pracy, w miarę możliwości.

14.Wyniki egzaminów ustnych komunikowane są głośno obecnym zdającym podczas wcześniej ustalonych przerw.

15. Ogłoszenie wyników jest publiczne, pod warunkiem uzyskania zgody wszystkich zdających w danej grupie. Przed odczytaniem wyników należy zapytać , kto nie wyraża zgody na publiczne odczytanie wyniku.

16. Świadectwa maturalne i aneksy do świadectw będą wydawane przez sekretarza szkoły do spraw uczniowskich oraz przez obecnych tego dnia w szkole byłych wychowawców klas  30 czerwca 2017r. o wyznaczonej godzinie abiturientom lub osobom posiadającym upoważnienie z poświadczoną autentycznością podpisu abiturienta.

 

IV. PRZEBIEG EGZAMINU

1.Część pisemna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest zgodnie z harmonogramem CKE przez powołane przez Przewodniczącego SZE zespoły nadzorujące, w skład których wchodzą obok nauczycieli LXXXVI LO im. Batalionu „Zośka” ,  nauczyciele XL LO im. S. Żeromskiego  w Warszawie oraz nauczyciele współpracujących gimnazjów i szkół podstawowych, zgodnie z zawartym międzyszkolnym porozumieniem i uzgodnieniami.

2.  Zespół nadzorujący rozpoczyna pracę odpowiednio o 8.00 lub 13.15.

3. Egzamin powinien się rozpocząć punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych. Uczniów należy zacząć wpuszczać do sal 20 minut przed rozpoczęciem egzaminu ( do sali gimnastycznej 30 minut wcześniej).

4. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą zespołu i odpowiada za prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego.

 

Zadania przewodniczącego ZN

1.Przypomina członkom ZN wewnątrzszkolną instrukcję przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego, zadania zespołu, procedurę przebiegu części pisemnej egzaminu oraz wewnątrzszkolną instrukcję postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem.

2.Odpowiada za właściwe przygotowanie sali oraz materiałów potrzebnych do przeprowadzenia egzaminu.

3.Odpowiada za przeprowadzenie egzaminu dla zdających o specjalnych potrzebach.

4. Dla każdej sali egzaminacyjnej przygotowuje plan sytuacyjny, uwzględniający rozmieszczenie zdających, członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów (załącznik        ).

5.Odbiera od przewodniczącego SZE:

a) informacje o zdających z dysfunkcjami, piszących egzamin w danej sali i warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione, a przed egzaminem sprawdza, czy warunki te zostały spełnione,

b) w dniu egzaminu:

 - listy zdających,

 - protokoły przebiegu egzaminu w danej sali (załącznik  16),

- naklejki z kodami,

- losy z numerami stolików

- materiały egzaminacyjne do wyznaczonej sali, odrębnie do każdego poziomu lub do każdej części egzaminu (w obecności przedstawiciela zdających), kilka minut przed egzaminem, potwierdzając to podpisem.

6. Zleca jednemu z członków ZN sprawdzenie dokumentów stwierdzających tożsamość zdających.

7. Dopilnowuje, aby do sali egzaminacyjnej nie zostały wniesione żadne urządzenia telekomunikacyjne ani elektroniczne nośniki informacji, poza tymi, które są dopuszczone do użytku przez CKE w danym egzaminie.

8. Dopilnowuje, aby do sali egzaminacyjnej na egzamin z danego przedmiotu zdający nie wnosili żadnych materiałów i przyborów poza wymienionymi w komunikacie dyrektora CKE.

9. Rozmieszcza członków ZN w sali egzaminacyjnej, zapewniając możliwość nadzorowania wszystkich zdających.

10. Umożliwia obserwatorom wykonywanie ich czynności.

11. Nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu; w sytuacjach szczególnych, gdy musi opuścić salę, swoje obowiązki powierza członkowi ZN; fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu.

12. Punktualnie o godzinie wyznaczonej w harmonogramie ogłoszonym przez dyrektora CKE rozdaje zdającym, razem z pozostałymi członkami zespołu, arkusze egzaminacyjne na dany poziom lub daną część egzaminu.

13. Przypomina zdającym o:

a) obowiązku sprawdzenia kompletności arkuszy egzaminacyjnych,

b) obowiązku i sposobie kodowania prac, zakazie podpisywania ich nazwiskiem,

c) zasadach oddawania prac po zakończeniu egzaminu,

d) obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza,

e) konieczności używania do pisania wyłącznie czarnego długopisu,

f) zakazie korzystania z ołówka, korektora,

g) obowiązku naniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi,

h) zakazie odrywania karty odpowiedzi,

i) niezaznaczaniu pola dysleksja przez zdających,

j) kontaktowaniu się z ZN wyłącznie przez podniesienie ręki oraz zamknięciu arkusza podczas rozmowy z członkiem ZN.

14. Wymienia zdającym wadliwe arkusze na kompletne i odnotowuje ten fakt w protokole, co zdający potwierdzają podpisem.

15. Zapisuje w widocznym miejscu czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.

16. Zezwala zdającemu, w uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków, wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

17. Powiadamia (poprzez dyżurującego pracownika obsługi) przewodniczącego SZE o stwierdzeniu niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócaniu egzaminu; decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu podejmuje przewodniczący SZE.

18. Odnotowuje unieważnienie egzaminu zdającego w protokole przebiegu egzaminu (załącznik 18) i załącza do protokołu arkusz egzaminacyjny zdającego.

19. Przyjmuje od zdającego zgłoszenie wcześniejszego zakończenia pracy, odbiera jego arkusz egzaminacyjny, po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości kodowania, a następnie zezwala zdającemu na opuszczenie sali.

20. Po zakończeniu egzaminu wskazuje członka ZN, który kieruje odbiorem prac.

21. Nadzoruje przeliczanie, porządkowanie, kompletowanie, pakowanie i zabezpieczanie materiałów egzaminacyjnych przez zespół nadzorujący w obecności przedstawicieli zdających oraz niezwłocznie po zakończeniu egzaminu lub części egzaminu przekazuje materiały egzaminacyjne przewodniczącemu SZE.

22. Odpowiada za to, aby dokumentacja egzaminu maturalnego (lista zdających, protokół przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego) została dokładnie wypełniona i podpisana przez wszystkich członków ZN oraz obserwatorów.

 

Zadania członków ZN

1.Członkowie ZN odpowiadają za realizację wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania, organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego.

2. Członkowie ZN zapoznają się z planem sali egzaminacyjnej, w której będą nadzorować egzamin, w tym obszarem sali będącym pod ich indywidualnym nadzorem, w którym będą odpowiadać za samodzielną pracę i poprawność kodowania zdających.

3. Członkowie ZN realizują zadania zlecone przez przewodniczącego ZN.

4. Członkowie ZN na liście zdających  zapisują numery wylosowanych przez nich  miejsc, sprawdzają złożenie podpisów przez zdających na liście, sami podpisują wykaz zdających (załącznik 15)

5.Przekazują zdającym naklejki z kodem szkoły i numerem PESEL zdającego, uzupełniają wykaz zdających o numery wylosowanych miejsc i zaznaczenie nieobecności (N) , dopilnowują, by zgłoszenie przez zdającego błędu w numerze PESEL zostało skorygowane na liście zdających i opatrzone stosowną adnotacją. Odbierają od zdającego naklejki z błędnym numerem PESEL, po czym instruują zdającego, że jest zobowiązany odręcznie napisać swój prawidłowy numer PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi w miejscach na to przeznaczonych, a miejsca na naklejkę z kodem pozostawić puste. Następnie w miejsca przeznaczone na naklejkę z kodem na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi wpisują identyfikator szkoły i poprawny numer PESEL zdającego.

6.Nadzorują pracę zdających i dopilnowują, aby zdający pracowali samodzielnie i nie zakłócali pracy innym zdającym oraz zgłaszają przewodniczącemu przypadki naruszenia zasad egzaminu.

7.Członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować.

8. Członkowie ZN sprawdzają prawidłowość zakodowania arkuszy maturalnych, zaznaczają dysleksję i dyskalkulię (na matematyce) na stronie tytułowej arkuszy  i karcie odpowiedzi zdających oznaczonych odpowiednio literą K i T na wykazie zdających (załącznik 15)

9.Przeliczają, porządkują i pakują arkusze zgodnie z instrukcją OKE.

10.Biorą udział w sporządzaniu protokołu egzaminu i podpisują go.

11. Podczas przeprowadzania w jednej sali egzaminu maturalnego w oparciu o różne arkusze należy przed egzaminem poinformować uczniów kończących egzamin wcześniej, by zachowali maksymalną ciszę, wychodząc  z sali.

 

Część ustna egzaminu maturalnego

Przeprowadzana jest zgodnie ze szkolnym harmonogramem przez powołane przez

Przewodniczącego SZE przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, w skład których wchodzą obok nauczycieli LXXXVI LO im. Batalio0nu „Zośka”, nauczyciele XL LO im. S. Żeromskiego w Warszawie, zgodnie z zawartym międzyszkolnym porozumieniem i uzgodnieniami.

 

Egzaminy ustne z języka polskiego

1.Zdający po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość (a w przypadku zdających skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE również świadectwa ukończenia szkoły), wchodzi do sali egzaminacyjnej wg kolejności ustalonej na liście.

2. W sali może przebywać dwóch zdających –jeden przygotowujący się do egzaminu i drugi udzielający odpowiedzi.

3. Zdający losuje kartkę z wydrukowanym zadaniem egzaminacyjnym.

4. Zdający otrzymuje czyste kartki, opieczętowane pieczęcią szkoły, do sporządzenia notatek pomocniczych, konspektu lub ramowego planu wypowiedzi.

5. Zdający zapoznaje się z treścią wylosowanego zadania zawierającego tekst kultury (literacki lub ikoniczny lub popularnonaukowy z wiedzy o języku) i odnoszącego się do niego polecenia i w czasie nie dłuższym niż 15 minut przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi.

6.  Przez ok. 10 minut zdający wygłasza wypowiedź monologową na wskazany w poleceniu temat. Członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego nie przerywają wypowiedzi zdającego, chyba ze zostanie przekroczony limit czasu.

7.  Po zakończeniu wypowiedzi monologowej zdający przez około 5 minut rozmawia z zespołem egzaminacyjnym na jej temat.

8.  Po zakończeniu egzaminu zdający oddaje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego kartki z notatkami oraz wydrukowane zadanie.

9.  W czasie egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników.

 

Egzaminy ustne z języków obcych nowożytnych bez określania poziomu przeprowadzane są na podstawie materiałów egzaminacyjnych przygotowanych przez OKE, które są tajne.

 

1. Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość wchodzi do saliegzaminacyjnej w ustalonej kolejności.

2. W sali przebywa jeden zdający.

3. Egzamin trwa 15 minut i może być wydłużony nie więcej niż o 15 minut, w przypadku uczniów z dostosowaniami.

4. Egzamin prowadzony jest w danym języku nowożytnym (z wyjątkiem poleceń z zestawu egzaminacyjnego, które egzaminujący odczytuje w języku polskim).

5. Egzamin wstępny składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas trwania egzaminu.

6. Zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu.

7. Egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej, podczas której egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami.

8. Zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role; w zadaniu drugim zdający opisuje obrazek  w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego; w zadaniu trzecim wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i  odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego.

9. W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

 

V. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO DLA UCZNIÓW LXXXVI LO IM. Batalionu „Zośka” w Warszawie, zdających w maju 2017

1.W okresie poprzedzającym egzaminy maturalne należy dokładnie sprawdzić terminarz ogólnopolski i szkolny.

2.Sale na egzaminy pisemne mają inną numerację niż numeracja pomieszczeń w szkole (1, 2, 3, itd.)

3.Listy zdających egzaminy pisemne i ustne będą codziennie wywieszane na drzwiach sal egzaminacyjnych.

4.Egzaminy ustne będą się odbywać w salach 39, 40, 41, 42 (parter).

5.Wyniki egzaminów ustnych ogłaszane są w przerwach.

6.Na egzaminy przychodzimy przynajmniej 30 minut wcześniej, czyli na pisemne o 8.30 lub o 13.30.

7. Osoby spóźnione nie będą wpuszczone, a następną możliwość zdawania egzaminu będą miały za rok.

8. Osoby chore winny dostarczyć zwolnienie lekarskie najpóźniej w dniu egzaminu wraz z załącznikiem 6 , stanowiącym wniosek o zdawanie egzaminu w terminie czerwcowym, podanym przez CKE w miejscu wskazanym przez CKE.

9. Na każdy egzamin przychodzimy z dowodem tożsamości ze zdjęciem.

10. Po wejściu do sali egzaminacyjnej składamy podpis na liście zdających, losujemy miejsce w sali, odbieramy 2 nalepki z PESELEM i siadamy przy stoliku.

11. Podczas egzaminu piszemy wyłącznie czarnym długopisem, nie używamy gumki, korektora.

12.Podczas egzaminów korzystamy z materiałów i przyborów pomocniczych zgodnie z komunikatem dyrektora CKE (w załączeniu).

13.Posiadanie telefonu komórkowego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w informacji dyrektora CKE w sali egzaminacyjnej albo niesamodzielność rozwiązywania zadań czy komunikowanie się z innymi zdającymi skutkuje unieważnieniem egzaminu, a w konsekwencji możliwością ponownego zdawania za rok.

14.Każdy zdający może mieć na stoliku wyłącznie długopis, dokument tożsamości i przybory pomocnicze dopuszczone przez CKE oraz arkusz egzaminacyjny.

15.Przy stoliku pomocniczym w wyjątkowej sytuacji będzie można napić się wody.  Tego typu potrzebę sygnalizujemy przez podniesienie ręki. Po wyjaśnieniu potrzeby członkowi ZN, który podejdzie, zostawiamy na stoliku zamknięty arkusz i podchodzimy do stolika. Podobnie zachowujemy się, chcąc skorzystać z pomocy, np. słownika.

16. Wszelkie potrzeby zgłaszamy przez podniesienie ręki.

17.Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego kodujemy go, nalepiając 2 naklejki z numerem PESEL we wskazane miejsca (jedną na stronę tytułową arkusza, drugą na kartę odpowiedzi), oraz wpisując ręcznie w stosowne kratki na stronie tytułowej arkusza i na karcie odpowiedzi. Sprawdzamy, czy numer jest poprawny, a gdyby był błędny, ograniczamy się do wpisania ręcznego. NIE WPISUJEMY NAZWISKA, KLASY, SZKOŁY !!!

18.Sprawdzamy kompletność arkusza i natychmiast zgłaszamy jego niekompletność lub usterki. Po rozpoczęciu pisania, wady arkusza nie będą uwzględnione i nie będzie on mógł być wymieniony.

19. NIE ODRYWAMY KARTY ODPOWIEDZI !!! oddzielonej perforacją.

20.PAMIĘTAMY O PRZENIESIENIU ODPOWIEDZI NA KARTĘ ODPOWIEDZI!

21.Prace w brudnopisie nie będą sprawdzane.

22.Po zakończeniu pisania podnosimy rękę, chcąc opuścić salę. Wychodzimy po sprawdzeniu poprawności zakodowania arkusza przez członka ZN.

23.Dysleksję lub dyskalkulię zaznaczają członkowie  Zespołu Nadzorującego.

24.Ostatni zdający w sali uczestniczy w pakowaniu bezpiecznych kopert z arkuszami.

25.Wyniki będą ogłoszone 30 czerwca 2017r. Poszczególne klasy będą miały wyznaczone godziny odbierania świadectw dojrzałości, co zostanie podane na stronie internetowej szkoły. Na upoważnieniach do odbioru świadectw winna być poświadczona autentyczność podpisu abiturienta. Osoby, które nie zdadzą jednego egzaminu, w ciągu 7 dni mogą złożyć wniosek o egzamin w sierpniowej sesji poprawkowej do 7.07.17r (załączniki 7a_N i 7b_S)

 

VI. PROCEDURY AWARYJNE

Procedury awaryjne ustala się w razie zaistnienia sytuacji szczególnej.

1. Przez sytuacje szczególne rozumie się:

a) stwierdzenie niesamodzielności rozwiązania

b) opuszczenie sali lub miejsca bez zezwolenia

c) porozumiewanie się z innymi zdającymi

d) wygłaszanie uwag i komentarzy przez zdających, zadawanie pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych

e) wniesienie lub korzystanie ze środków łączności, czy niedozwolonych przyborów pomocniczych

f) korzystanie z niedozwolonej pomocy

g) wtargniecie osoby postronnej do sali egzaminacyjnej

h) stwierdzenie wystąpienia problemu o charakterze zdrowotnym, uniemożliwiającym normalną kontynuację egzaminu

i) awarie techniczne

j) inne zagrożenia (bhp, ppoż)

2. W przypadku stwierdzenia sytuacji szczególnej przewodniczący ZN niezwłocznie powiadamia o zaistniałej sytuacji przewodniczącego SZE (przez dyżurującego na korytarzu nauczyciela lub pracownika obsługi).

3. W przypadku 1a – 1f  przewodniczący SZE podejmuje decyzję o unieważnieniu pracy zdającego. Sporządza protokół (zał. nr 18) i dołącza arkusz egzaminacyjny zdającego. W przypadku 1g – 1j przewodniczący SZE postępuje zgodnie z odrębnymi przepisami i procedurami oraz zawiadamia dyrektora OKE. Może wpuścić do sali egzaminacyjnej wezwanych pracowników służby zdrowia w celu udzielenia pierwszej pomocy.

4. Unieważnienie egzaminu maturalnego w przypadku zgłoszenia przez absolwenta zastrzeżeń dotyczących  naruszenia przepisów egzaminacyjnych, które absolwent przekazuje dyrektorowi OKE w terminie 2 dni roboczych od dnia egzaminu.

4.1 Dyrektor OKE w terminie 7 dni przekazuje absolwentowi za pośrednictwem dyrektora szkoły informację o wyniku rozstrzygnięcia dotyczącego zastrzeżeń i ewentualnie „Unieważnienie egzaminu” uzgodnione z dyrektorem CKE. 

4.2 Absolwent w terminie 3 dni może wnieść do dyrektora CKE za pośrednictwem dyrektora OKE zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE, jeśli egzamin nie został unieważniony.

4.3 Dyrektor CKE  informuje absolwenta, za pośrednictwem dyrektora OKE i dyrektora szkoły, o rozstrzygnięciu dotyczącym unieważnienia egzaminu. 

 

5. Unieważnienie egzaminu maturalnego ze względu na niesamodzielność rozwiązywania zadań.

Gdy egzaminator stwierdza niesamodzielność rozwiązywania zadań, a Dyrektor OKE podziela stanowisko egzaminatora, za pośrednictwem dyrektora szkoły  przekazuje zdającemu pisemną informację o zamiarze unieważnienia egzaminu.

 

 1. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację zdającemu.

 

5.2 Jeżeli zdający nie składa wniosku o wgląd, dyrektor OKE po 14 dniach od upływu terminu złożenia wniosku unieważnia egzamin i za pośrednictwem dyrektora szkoły przekazuje  zdającemu pisemną informację o unieważnieniu egzaminu.

5.3 Zdający  w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji o unieważnieniu  może złożyć do dyrektora CKE  za pośrednictwem dyrektora OKE zastrzeżenia do rozstrzygnięcia  dyrektora OKE. Dyrektor OKE może wówczas odstąpić od unieważnienia lub nie później niż następnego dnia od otrzymania zastrzeżeń przekazać dokumentację do dyrektora CKE. Dyrektor CKE w ciągu 7 dni od otrzymania zastrzeżeń i dokumentacji egzaminacyjnej podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie.

5.4 Zdający ma prawo w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania informacji o zamiarze unieważnienia egzaminu złożyć  wniosek o wgląd do dokumentacji egzaminacyjnej do dyrektora OKE, który w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku umożliwia zapoznanie się z dokumentacją. Dyrektor OKE po analizie złożonych wyjaśnień (w ciągu 7 dni roboczych) odstępuje od unieważnienia lub  unieważnia egzamin i - za pośrednictwem dyrektora szkoły - przekazuje  zdającemu pisemną informację o unieważnieniu egzaminu.

5.5Dyrektor szkoły nie ma możliwości przekazania informacji zdającemu. Niezwłocznie informuje o tym dyrektora OKE, który 7 dni  po otrzymaniu informacji od dyrektora szkoły podtrzymuje swoje stanowisko i za pośrednictwem dyrektora szkoły przekazuje zdającemu pisemną informację o unieważnieniu egzaminu wraz z uzasadnieniem.

5.6 Zdający  w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji o unieważnieniu  może złożyć do dyrektora CKE za pośrednictwem dyrektora OKE    zastrzeżenia do rozstrzygnięcia  dyrektora OKE. Dyrektor OKE może wówczas odstąpić od unieważnienia lub nie później niż następnego dnia od otrzymania zastrzeżeń przekazać dokumentację do dyrektora CKE.  Dyrektor CKE w ciągu 7 dni od otrzymania zastrzeżeń i dokumentacji egzaminacyjnej podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie.

5.7 Zdający w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania informacji o unieważnieniu składa wniosek do dyrektora OKE o wgląd do dokumentacji egzaminacyjnej. Dyrektor OKE umożliwia w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku zapoznanie się z dokumentacją i złożenie wyjaśnień.

6. W przypadku stwierdzenia niezgodności liczby, rodzaju lub uszkodzenia pakietów zawierających arkusze i materiały egzaminacyjne, przewodniczący SZE niezwłocznie zawiadamia o tym dystrybutora i dyrektora OKE.

7. W przypadku zaginięcia w szkole pakietu zawierającego arkusze przewodniczący SZE niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE.

8. W czasie trwania egzaminu na korytarzach przed wyznaczonymi salami dyżurują nauczyciele, którzy pełnią rolę łączników między ZN a przewodniczącym SZE i w sytuacji awaryjnej powiadamiają przewodniczącego o zaistniałym zdarzeniu.

9. Jeśli zdający przerwie egzamin z przyczyn zdrowotnych (np. zasłabnięcie) po udzieleniu pomocy medycznej ma prawo kontynuować pracę w ramach czasu przeznaczonego na dany egzamin (bez możliwości wydłużenia czasu). Jeśli przerwanie egzaminu nastąpiło podczas odsłuchiwania płyty CD na j. obcym, zdający może ponownie odsłuchać opuszczony fragment z indywidualnego odtwarzacza ze słuchawkami. Jeśli zdający opuścił salę lub budynek i miał możliwość kontaktu z osobami postronnymi (z wyjątkiem osób udzielających pomocy) nie ma prawa do kontynuowania egzaminu.

Jeśli zdający lub ratownik zadecydował o odstąpieniu od dalszego zdawania egzaminu, to zdający przystępuje do kolejnych egzaminów wg harmonogramu.

10. W każdej sytuacji nieopisanej w Wewnątrzszkolnej Instrukcji stosuje się procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 uzgodnione przez dyrektora CKE i dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka"
  ul. Garbińskiego 1
  01-122 Warszawa
 • (+22) 836 48 38

Galeria zdjęć