INFORMACJE

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program profilaktyki szkoły w latach 2013-2016

 

PROGRAM PROFILAKTYKI

LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionu „Zośka”

W Warszawie

 

 

 

Do realizacji w latach 2013 - 2016:

 

Głównym celem działań profilaktycznych w naszym liceum jest realizacja zadań związanych z propagowaniem zdrowego stylu życia, nabywanie wrażliwości na otaczający świat, uczenie odpowiedzialności i pomocy w sytuacjach zagrożeń.

Profilaktykę rozumiemy jako wszelkie działania zmierzające do zapobiegania zjawiskom niekorzystnym dla rozwoju, zdrowia i życia uczniów realizowane w trzech obszarach:

1. dbałość o rozwój fizyczny

2. dbałość o rozwój psychiczny

3. dbałość o rozwój społeczny.

Program Profilaktyki LXXXVI LO wynika i jest spójny z Programem Wychowawczym Szkoły, Kodeksem i Statutem.

 

 

CEL

 

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMINY

ODPOWIEDZIALNI

OCZEKIWANE REZULTATY

Rozwój

fizyczny

Stwarzanie warunków do realizacji zasad dbania o własne zdrowie.

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie aktywności fizycznej

uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

Wdrażanie do wartościowego

spędzania czasu wolnego

Realizowanie treści dotyczących higieny

osobistej, racjonalnego odżywiania i zapobiegania

chorobom – anoreksji, bulimii, zakażenia HIV, na lekcjach biologii, wychowania fizycznego, godzinach

wychowawczych.

 

Wykorzystywanie treści prozdrowotnych w zajęciach programu uzależnienia.

 • Czas przemian – dojrzewanie,

 • samobadanie piersi.

 • bulimia i anoreksja

 • profilaktyka nowotworu jądra

 

- Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych,

- Organizowanie i udział w zawodach, turniejach, spartakiadach sportowych w szkole i poza nią,

- Promowanie osiągnięć sportowych uczniów – apele, gabloty, listy do rodziców, stypendia, puchary, medale, dyplomy, strona internetowa, gazety lokalne.

- Organizowanie wycieczek, wyjść, imprez klasowych i szkolnych,

- Promowanie działań klas, osiągnięć uczniów w

szkole i poza nią,

- Organizowanie spotkań z interesującymi ludźmi,

- Organizowanie zajęć pozalekcyjnych zgodnie

z potrzebami i zainteresowaniami uczniów,

- Kreowanie twórczych postaw uczniów,

- Uczestniczenie w życiu kulturalnym szkoły i

miasta (kino, teatr, wystawy),

- Organizowanie dni kultur językowych (romańska,

niemiecka, angielska, francuska),

- Organizowanie i uczestnictwo w Tygodniu Teatru,

 • DKF

 • Radio „ Zośka”

 • Gazetka szkolna

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

V, VI

 

III,XI

Cały rok

wychowawcy,

nauczyciele przedmiotów,

pedagodzy,

pielęgniarka,

realizatorzy z

zewnątrz.

 

 

 

 

dyrektor,

nauczyciele w - f,

pedagodzy, realizatorzy zewnętrzni

pielęgniarka szkolna

 

 

 

 

 

nauczyciele w - f

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny

p. Karolewska,

dyrektor

wychowawcy klas

p. Kur

 

 

wychowawcy klas,

 

p. Karolewska,

p. Kur

 

p. Karolewska,

dyrektor,

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele języków obcych,

 

 

p. Guzek

p. Karolewska

p. Sobota

Uczniowie dbają o higienę

Osobistą, potrafią racjonalnie odżywiać się i stosować prawidłową dietę,

Właściwie planują swój dzień, dbają o zdrowie i estetyczny wygląd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie dbają o kondycję fizyczną, podnoszą sprawność, uczestniczą w zajęciach sportowych, zawodach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie planują, organizują i uczestniczą w życiu kulturalnym szkoły i miasta, poznają różne kultury, chętnie rozwijają swoje zainteresowania, dokonują właściwych wyborów treści dóbr kultury dostosowanych do własnych potrzeb, rozwoju i oczekiwań.

Rozwój społeczny

Doskonalenie umiejętności intrpersonalnych szkolnej społeczności

 

 

 

 

Rozwijanie poczucia przynależności do grupy i społeczności, integracji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie odpowiedzialności za środowisko lokalne

 

 

 

- Trening psychospołeczny z zakresu komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, zachowań asertywnych, radzenia sobie ze stresem czy agresją

 

- Obóz integracyjny klas I

 

 

 

 

- Organizowanie imprez klasowych i szkolnych, wspólne wyjścia poza szkołę (wycieczki, otrzęsiny, dyskoteki, spotkania świąteczne, studniówka).

 

- Działalność samorządu uczniowskiego,

 

- Organizacja i udział w akcjach charytatywnych (WOŚP, Bank Żywności SOS, Góra Grosza i inne),

 

- Organizacja pomocy uczniom w trudnej sytuacji szkolnej.

 

- Organizacja i udział w „Dniach Ziemi”,

 

- Organizowanie imprez okolicznościowych dla środowiska powstańczego,

 

 

I semestr lub wg potrzeb klas

 

 

 

 

 

IX

 

 

 

 

Cały rok – wg kalendarza roku szkolnego

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Wg potrzeb

 

 

 

wychowawcy, pedagodzy

 

 

 

 

 

 

 

pedagodzy, wychowawcy,

realizatorzy zewnętrzni

 

opiekun SU, dyrektor, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

opiekun SU, pedagodzy, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. Oziembłowska,

 

nauczyciele historii, wychowawcy,

 

 

 

 

 

Uczniowie potrafią się komunikować, wybierają i stosują satysfakcjonujące i akceptowane społecznie zachowania.

 

 

 

 

 

 

Uczniowie współpracują ze sobą, podejmują role społeczne, tworzą społeczność klasową i szkolną.

 

 

 

 

Uczniowie dostrzegają i są wrażliwi na potrzeby innych, pomagają innym.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie są odpowiedzialni za środowisko, w którym żyją, potrafią włączyć się w działalność na jego rzecz.

Rozwój psychiczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie poczucia własnej wartości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propagowanie zasad dobrej organizacji pracy umysłowej.

 

 

 

 

 

 

 

Uświadamianie czynników niekorzystnych dla rozwoju młodego człowieka.

 

 

 

 

 

 

 

 

- zajęcia integracyjne

 

- wycieczki integracyjne klasowe

 

- zajęcia wychowawcze: rozpoznawanie własnych uczuć, wyrażanie ich i radzenie sobie z nimi, rozpoznawanie własnych potrzeb i ich artykułowanie, radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

pełnienie ról społecznych,

pokonywanie własnych ograniczeń, uczenie pozyskiwania i selekcji informacji z różnych źródeł,

 

- kształtowanie przedsiębiorczości i kreatywności

 

Warsztaty wychowawcze:

- planowanie i organizowanie warsztatu pracy,

- techniki uczenia się,

- efektywne uczenie się i zapamiętywanie,

- strategie zarządzania czasem.

 

Zajęcia wychowawcze tematyczne:

- Program „Impreza”

- Świadome dojrzewanie

Doradztwo pedagogiczne dla uczniów i rodziców: terapia indywidualna i rodzinna; współpraca z placówkami specjalistycznymi.

IX

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I semestr

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagodzy , psycholog, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.Kur

 

 

 

pedagodzy , wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagodzy, realizatorzy zewnętrzni

 

 

 

pedagodzy

 

 

 

Uczniowie radzą sobie z funkcjonowaniem w zespołach, radzą sobie z zaletami i wadami, bazują na swoich mocnych stronach, dobrze komunikują się ze światem, rozwiązują problemy w sposób twórczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie planują i zarządzają swoim czasem, znają i stosują techniki uczenia się.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie znają mechanizmy zachowań ryzykownych, rozpoznają symptomy zagrożeń, potrafią dokonywać rozsądnych i bezpiecznych wyborów, wiedzą gdzie szukać pomocy, potrafią zachować się w sytuacjach zagrożenia.

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka"
  ul. Garbińskiego 1
  01-122 Warszawa
 • (+22) 836 48 38

Galeria zdjęć