INFORMACJE

Program wychowawczy szkoły

Program wychowawczy na rok szkolny 2015/2016

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

LXXXVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BATALIONU „ZOŚKA”

w Warszawie

 

Nadrzędnym celem wychowania w naszym Liceum jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów tj.: intelektualnego, psychicznego, społecznego, zdrowotnego, etycznego i moralno-duchowego, co ma doprowadzić do osiągnięcia ideału pedagogicznego – sylwetki dojrzałego absolwenta LXXXVI LO.

 

Dążymy do tego, aby absolwent naszego Liceum był człowiekiem:

 • uczciwym

 • samodzielnym

 • odpowiedzialnym

 • tolerancyjnym

 • wrażliwym

 • otwartym

 • twórczym

 • krytycznym

 • słownym i punktualnym

 • taktownym i życzliwym

 • kulturalnym

 • asertywnym

 • pomocnym

 

Zadania wynikające z realizacji celu wychowawczego:

 

Zadania

Cele

Sytuacje wychowawcze

I. Rozwój osobowy uczniów

 

 1. Rozwijanie twórczego i krytycznego myślenia, dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wspieranie uczniów w poszukiwaniu i dążeniu, na drodze rzetelnej pracy, do osiągania celów życiowych i wartości ważnych dla znalezienia własnego miejsca w świecie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Uczenie szacunku do rzetelnej pracy własnej i innych; dla dziedzictwa kulturowego; dla tradycji narodowych i obyczajów innych narodów; dla mienia własnego i publicznego.

 

 1. Rozwijanie poczucia samodzielności w dążeniu do własnego rozwoju, odpowiedzialności za siebie i innych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kształtowanie taktu i kultury ucznia w stosunku do innych

 

 

 • budzenie różnorodnych zainteresowań

 

 • podejmowanie nowych zadań przez uczniów

 • samodzielne rozwiązywanie problemów przez uczniów

 

 

 • analiza własnej aktywności i własnych osiągnięć

 • wyciąganie konstruktywnych wniosków z analiz i porównań

 • rozwijanie ciekawości badawczej

 • konfrontacja własnych poglądów i dokonań

 • z dokonaniami innych osób z własnego środowiska

z dokonaniami nauki i sztuki

 

 

 

 • uczenie selektywnego i krytycznego korzystania z różnych form medialnych

 

 

 

 

 

 

 • kształtowanie umiejętności stawiania sobie celów i realizowania ich

 

 • kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami oraz umiejętności rozsądnego dostosowania się do otoczenia

 

 • uświadomienie uczniom użyteczności zdobywanej wiedzy i umiejętności do praktycznego wykorzystania w życiu

 

 • kształtowanie wrażliwości uczuciowej i moralnej

 

 • kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich

 

 • kształtowanie nawyków aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i społeczeństwa

 • wspieranie w poszukiwaniu własnej tożsamości kształtowanie rzetelności, uczciwości i punktualności

 • uczenie rzetelnego wywiązywania się z obowiązków

 

 

 

 

 

 • zapoznanie uczniów z bogactwem i uniwersalnymi wartościami dziedzictwa kulturowego i obyczajowego własnego kraju i innych narodów

 • kształtowanie postaw patriotycznych

 

 

 

 • kształtowanie postaw zaangażowanych w życie społeczności szkolnej i lokalnej

 • przygotowanie uczniów do udziału w życiu demokratycznego państwa i Unii Europejskiej

 • kształtowanie osobowości w duchu umiejętności wykraczania poza egoistyczne oraz praktyczne cele życiowe

 • kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem

 • kształtowanie tolerancji i szacunku dla form odmienności i indywidualności

 • kształtowanie postawy twórczej we wszystkich sferach życia

 • uczenie odpowiedzialności za własne czyny i słowa

 • przeciwdziałanie przestępstwom komputerowym i internetowym

m.in. prawo autorskie

 

 

 • eliminowanie wulgaryzmów i innych błędów językowych z języka licealisty

 • wyczulenie ucznia na trudną sytuację rodzinną, zdrowotną kolegów

 • kształtowanie umiejętności kontrolowania swoich zachowań i reakcji

 

 

- zajęcia lekcyjne, zajęcia pozaprogramowe, konsultacje nauczycieli

- częste rozwiązywanie problemów o charakterze poznawczym

- rozwiązywanie problemów wymagających oceny podjętych decyzji

- rozwiązywanie problemów integrujących różne dziedziny wiedzy, mających charakter projektów np. z dziedziny ekologii

- prowadzenie badań

- seminaria naukowe

- plenery, wycieczki, lekcje w terenie np. lekcje muzealne, wykłady w instytutach naukowych

- warsztaty techniczne, plastyczne, teatralne, filmowe, muzyczne

- oferta zajęć pozalekcyjnych

- prezentacja własnego dorobku uczniów (min. cykliczne wystawy tematyczne)

- spotkania z twórcami kultury i nauki

- redagowanie gazetki szkolnej

 • prowadzenie radia szkolnego

 

- godziny wychowawcze

- udział w pracy na rzecz środowiska szkolnego i pozaszkolnego- wolontariat

- rozmowy z wychowawcami i pedagogiem wskazujące właściwe formy i sposoby postępowania

- zajęcia dla uczniów dotyczące asertywności

- zajęcia z zawodoznawcze (min. spotkania z absolwentami,

- autorytety społeczne (np. rodzic, nauczyciel, pracownik szkoły)

- egzekwowanie i respektowanie Statutu i Kodeksu Szkoły

- rozliczanie uczniów z punktualności i obecności na zajęciach

- organizacja wycieczek krajoznawczych, wyjść do teatrów, muzeów, kin

- korzystanie z bibliotek i czytelni

- umożliwienie twórczej, artystycznej działalności uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

- tradycje szkolne i narodowe (uroczystości, lekcje)

- praca nad patronem szkoły

- uaktywnienie samorządności uczniów - praca samorządu szkolnego

- udział uczniów w zarządzaniu szkołą poprzez członkostwo w Radzie Szkoły

 

 

- lekcje geografii, WOS i in.

- uczenie umiejętności współpracy w zespole

- udzielanie pomocy koleżeńskiej

- uczenie współpracy ze wszystkimi ludźmi niezależnie od odmienności kulturowej, religijnej

- poszukiwanie swoich mocnych stron

- organizacja przedsięwzięć umożliwiających uczniom wpływ na repertuar, formę itp

- udział w konkursach przedmiotowych (obiektywna ocena własnych możliwości)

- uzgadnianie z uczniami problematyki kół zainteresowań

- organizacja imprez szkolnych przez młodzież

- realizacja założonego planu działania Samorządu Uczniowskiego

-dyskusje nad problemami wychowawczymi, jakie zaistniały w szkole

 

 

 

 

 

 

- umożliwienie uczniom współdecydowania o tematyce godzin wychowawczych

- uczenie radzenia sobie ze stresem- zajęcia antystresowe

- rozmowy na lekcjach wychowawczych

- egzekwowanie Kodeksu Szkoły

 

II. Wychowanie zdrowotne

 

 1. Kształtowanie dbałości ucznia o własny wygląd i higienę osobistą

 

 

 

 

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia

(bez używek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • kształtowanie odporności na uzależnienia

 • kształtowanie postaw dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne

 • kształtowanie świadomości, że zdrowie jest niezbędne do rozwoju i samorealizacji człowieka

 

 

- pogadanki z wychowawcą klasy i pedagogiem szkolnym

- sprawdzanie zmiany obuwia, noszenia identyfikatorów

- strój galowy w wyznaczonych dniach i podczas uroczystości

-strój zgodny z Kodeksem szkoły

 

- realizacja programu profilaktyki uzależnień

- respektowanie Kodeksu Szkoły

- udział młodzieży w zajęciach sportowych

- organizowanie zajęć promujących zdrowy styl życia

- organizowanie zajęć ruchowych w czasie wolnym

- wybór i uprawianie „sportu całego życia” np. jazda na rowerze, pływanie, tenis stołowy, aerobik itp.

III. Współpraca z rodzicami

 

 1. Wspieranie rodziców w dziedzinie wychowania

 

 

 • integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny

 • wspieranie rodziny w prawie do wychowania i nauczania moralno-religijnego zgodnie z ich przekonaniami

 • współpraca z rodzicami przy planowaniu i realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych

 

 • pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, rodzinnych, materialnych

 

 • wzmacnianie prawidłowych relacji dziecko-rodzina

 

 

- udział przedstawicieli rodziców (Rada Szkoły)

w tworzeniu ważnych dokumentów szkolnych, w posiedzeniach Rad Pedagogicznych (na zaproszenie Rady)

- lekcje religii i etyki

- obowiązkowy udział rodziców w zebraniach i dniach otwartych

- pomoc rodziców w organizowaniu wycieczek i imprez klasowych oraz szkolnych

- przypominanie rodzicom na zebraniach o możliwości skorzystania z pomocy pedagoga i psychologa

 

- poruszanie przez wychowawców podczas zebrania z rodzicami spraw związanych z problemami wychowawczymi zaistniałymi w klasie -współpraca pomiędzy wychowawcami klas a pedagogiem dotycząca kontaktów z rodzicami uczniów

- pedagogizacja rodziców, terapia rodzinna, pomoc materialna

- rozmowy rodziców z wychowawcą

 

Warunki realizacji programu:

 • funkcjonujące w szkole dokumenty: Statut i Kodeks, Regulamin Wewnętrznego Systemu Oceniania, Program Profilaktyki, Program Wychowawczy

Metody i formy pracy:

 • metody aktywizujące uczniów; eksperymenty, badania,

 • praca grupowa, analizy porównawcze, dyskusje, debaty , plenery, ankiety, dramy,

 • metoda oddziaływania na młodzież poprzez własny przykład i postawę nauczyciela,

 • organizowanie masowych imprez sportowych,

 • organizowanie zajęć kompensacyjnych (konsultacje),

 • organizowanie zajęć integrujących, komunikacyjnych, terapeutycznych,

 • realizowanie systemu jednolitych wymagań,

 • konsekwencja w realizowaniu wprowadzanych w życie szkoły zarządzeń,

 • szkolenie Rady Pedagogicznej.

Wiadomości

Kontakt

 • LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka"
  ul. Garbińskiego 1
  01-122 Warszawa
 • (+22) 836 48 38

Galeria zdjęć