Misja i wizja szkoły

Nasze szkolne credo

Misja szkoły
 

 1. Zapewnienie uczniom warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego. 
 2. Wyposażenie uczniów szkoły w wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie studiów na wybranych przez nich kierunkach dalszej drogi życiowej. 
 3. Wykształcenie u młodzieży poczucia odpowiedzialności,  patriotyzmu i poszanowania dla polskiego dziedzictwa.
 4. Wyrabianie wrażliwości społecznej i emocjonalnej.
 5. Uczenie szacunku i tolerancji dla innych wyznań i narodowości
 6. Rozwijanie u uczniów umiejętności pozwalających na samodoskonalenie i rozwój własny
 7. Rozwijanie u młodzieży świadomości własnych możliwości we współczesnym świecie w duchu tolerancji i poszanowania innych kultur
 8. Rozwijanie u młodzieży samodzielności, przedsiębiorczości i  odpowiedzialności.

 

Wizja szkoły

Fundamentem dla całej działalności wychowawczej jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia. Ważne jest,  aby uczniowie budowali koncepcję swojego życia i uczyli się realizacji przyjętych celów w oparciu o rzetelną pracę i uczciwość. Budzenie w uczniach szacunku dla wspólnego dobra jako podstawy życia społecznego i patriotyzmu są wartościami o podstawowym znaczeniu.

Wyłączne prawo do decydowania o wychowaniu młodego człowieka ( zgodnie z Konstytucją RP ) ma dom rodzinny.
Nauczyciele w zakresie wychowania  mają funkcję wspomagającą i uzupełniającą w stosunku do rodziców.

W swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych mają obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelska z poszanowaniem godności osobistej. Wychowanie jest nieodłączną częścią wszystkich działań szkoły.
Współczesna szkoła ma obowiązek kształtowania postaw ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej, estetycznej i moralnej.

Szkoła chroni ucznia przed złem, równocześnie wskazuje jak należy postępować, aby zapewnić ochronę przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Aby łatwiej było osiągnąć powyższy cel zainstalowano w szkole monitoring wizyjny. A zapisy monitoringu wizyjnego, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim, wykorzystywane są zgodnie z zasadami etyki i przepisami dotyczącymi ochrony danych wrażliwych. Uczeń naszej szkoły ma prawo uczęszczać na lekcje religii ( przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i wyznania innych osób).

Kontakt

 • LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka"
  ul. Garbińskiego 1
  01-122 Warszawa
 • (+22) 836 48 38