INFORMACJE

Festiwal Filmowy "Zośka"

Regulamin festiwalu

Regulamin VIII Festiwalu Filmów Młodzieży Licealnej, z   

Techników oraz Gimnazjów „Zośka” 2019 

Postanowienia Ogólne

                                                                         §1

 1. VIII Festiwal Filmów Młodzieży Licealnej, z Techników oraz  Gimnazjów „Zośka” 2019 (dalej zwany Festiwalem) ma charakter konkursu międzyszkolnego i jest przeglądem filmowej twórczości młodzieży licealnej i gimnazjalnej.

 2. Festiwal odbędzie się 03 kwietnia 2019r. w LXXXVI LO im. Batalionu „Zośka” ( ul. Garbińskiego 1, 01-122 Warszawa). Szczegółowe informacje zostaną podane na stronie internetowej LO: www.zoska.waw.pl

                                                                       § 2

 1. Organizatorem Festiwalu jest LXXXVI LO im. Batalionu „Zośka” (zwane dalej       

 Organizatorem).

 2. Organizator może współdziałać przy organizowaniu Festiwalu z innymi podmiotami.

 3. Partnerzy Organizatora podczas Festiwalu będą podani na stronie internetowej LXXXVI  

 LO im. Batalionu „Zośka”: www.zoska.waw.pl

                                                                        § 3

 1. Celem Festiwalu jest popularyzacja sztuki filmowej tworzonej przez młodzież licealną, z techników oraz  gimnazjów.

2. Zgłaszane filmy powinny być ilustracją obrazową do wybranego romansu lub ballady Adama Mickiewicza.

3. Na program Festiwalu składają się: - konkurs filmów (zwany dalej Konkursem), - pokazy pozakonkursowe - inne imprezy towarzyszące

                                                                       § 4

1. Konkurs ma charakter zamknięty. Adresowany jest do młodzieży licealnej, z techników oraz gimnazjów zajmującej się produkcją filmową.

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału filmy powstałe w celu osiągania zysku przez osoby inne niż ich autorzy.

 3. Do Konkursu nie mogą zostać zgłoszone filmy:

 - autorstwa członków jury i ich rodzin,

- osób nie będących uczniami liceum/technikum/gimnazjum (w momencie zakończenia  

   produkcji filmu); - zrealizowane przed 1 listopada 2018;

- wykonane na odpłatne zlecenie lub w ramach obowiązków pracowniczych;

 - trwające ponad 7 minut (chyba, że Organizator postanowi inaczej).

                                                                       § 5

Technika, za pomocą której został stworzony film, nie może powodować jego dyskwalifikacji z Konkursu.

                                                                        § 6

 1. Filmy należy dostarczyć osobiście lub przesłać do biura Organizatora: LXXXVI LO im. Batalionu „Zośka”, ul. Garbińskiego 1, 01-122 Warszawa, do 19 marca 2019 r. (decyduje data nadania przesyłki pocztowej).

2. Filmy zgłoszone po wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie, chyba że Organizator ze względu na szczególne okoliczności postanowi inaczej.

 3. Filmy należy przesłać na wskazany w pkt. 1 adres Organizatora w formie nagrania na podpisanym (imię, nazwisko, tytuł,szkoła) nośniku cyfrowym w jednym z następujących formatach: Mpeg, Avi, DivX, Video-CD, SuperVideo-CD, DVD.

 4. Dostarczenie filmu w innym formacie niż wskazany w pkt. 2 powoduje niedopuszczenie go do Konkursu.

 4. Jeden twórca może zgłosić dwa filmy do Konkursu. Każdy musi jednak znajdować się na osobnym nośniku.

 5. Zgłaszając filmy do Konkursu, należy wypełnić odpowiednią kartę zgłoszeniową, zamieszczoną na stronie internetowej Organizatora: www.zoska.waw.pl, do której – w przypadku autorów niepełnoletnich - należy dołączyć OŚWIADCZENIE podpisane przez przedstawiciela ustawowego każdego z autorów zgłaszanego filmu (także dostępne na stronie internetowej Organizatora), a następnie dostarczyć je wraz z egzemplarzem filmu w sposób określony w pkt 1.

6. Autor filmu oświadcza, że zgłoszenie filmu nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia prawa wynikające z nieuprawnionego zgłoszenia filmu do Konkursu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie filmów o bardzo niskiej jakości technicznej, a także naruszających prawo lub dobre obyczaje oraz godność osobistą jednostki.

8. Przekazanie Organizatorowi egzemplarza filmu wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem jest równoznaczne ze zgłoszeniem filmu do Konkursu i akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

 9. Przekazany Organizatorowi wraz ze zgłoszeniem do Konkursu egzemplarz filmu na nośniku CD/DVD staje się w momencie jego przekazania własnością Organizatora i nie podlega zwrotowi. Autor filmu nie może rościć sobie żadnego wynagrodzenia z tytułu pozostawienia nośnika CD/DVD w archiwum Organizatora.

                                                                      § 7

1. Autor filmu wyraża zgodę na projekcję zgłoszonego filmu podczas trwania Festiwalu oraz innych wydarzeń mieszczących się w programie Festiwalu, a także na projekcje pofestiwalowe, przygotowane przez Organizatora.

 2. Autor filmu zgadza się na wykorzystanie fragmentu swojego filmu (o maksymalnej długości 60 sek.) na stronie internetowej szkoły.

 3. Jeżeli film nie był jeszcze udostępniony publiczności, jego zgłoszenie na Festiwal jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na jego pierwsze udostępnienie publiczności. 4. Autor oświadcza, że nie będzie podnosił jakichkolwiek roszczeń do wynagrodzenia z tytułu umieszczenia filmu na stronie internetowej szkoły.

                                                                           § 9

 1. Kwalifikacji filmu do Konkursu dokona Rada Programowa Festiwalu, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz zaproszone osoby, reprezentujące środowisko filmowe.

 2. Decyzje Rady Programowej są ostateczne i niepodważalne.

                                                                           § 10

1.Autorzy wszystkich filmów zgłoszonych do części Konkursu zostaną niezwłocznie poinformowani o wynikach prac Rady Programowej za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.

                                                                         § 11

 1.W Konkursie biorą udział filmy, których autorzy byli uczniami liceum/technikum/gimnazjum w momencie zakończenia produkcji filmu.

2.Dopuszcza się także filmy, przy których powstawaniu pomagały osoby powyżej 18 roku życia z zastrzeżeniem, że głównymi i niekwestionowanymi twórcami są uczniowie.

                                                                       § 12

1. Konkurs składa się z dwóch etapów.

 2. W pierwszym etapie przekazane filmy, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne, zostaną poddane ocenie przez Radę Programową. Te z nich, które uzyskają jej akceptację, zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu.

 3. W drugim etapie filmy będą przedstawiane publiczności podczas Festiwalu i poddane ocenie Jury powołanego przez Organizatora oraz publiczność.

                                                                      § 13

Filmy będą oceniane łącznie w kategoriach: film fabularny, teledysk. Nadrzędnym kryterium Jury będzie warsztat sztuki filmowej.

                                                                     § 14

1. Nagrody regulaminowe przyznaje Jury, o którym mowa w § 12 pkt 3. 2.

2. Ustala się następujące nagrody regulaminowe:

 -  I miejsce : Złota „Zośka”  - dla najlepszego filmu festiwalu

 - II miejsce : Srebrna „Zośka”

- III miejsce : Brązowa „Zośka”

 - Nagroda Publiczności

 3. Zdobywcy wyżej wymienionych nagród regulaminowych, zwani dalej Laureatami, otrzymają  dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 4. W przypadku współautorstwa filmu, nagrody regulaminowe przyznawane są autorom łącznie.

5. Ponadto Jury dysponuje określoną przez siebie pulą wyróżnień.

                                                                     § 15

 1.Organizator przewiduje możliwość przyznania dodatkowych nagród ufundowanych przez instytucje jak i osoby prywatne, ustanowionych za wcześniejszym uzgodnieniem.

                                                                      § 16

 1.Organizator zastrzega sobie możliwość zastąpienia każdej z nagród inną nagrodą w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od Organizatora wydanie nagrody nie będzie możliwe.

2.Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, chyba że Organizator i Laureat zgodnie postanowią inaczej.

                                                                     § 17

1.Werdykt Jury oraz wyniki głosowania publiczności są ostateczne i niepodważalne. 

                                                                     § 18

1.Organizator nie zapewnia zakwaterowania ani dojazdu przedstawicielom ustawowym autorów oraz samym autorom filmu zakwalifikowanego do Konkursu.

                                                                   § 19

 1.Oficjalną stroną Festiwalu jest www.zoska.waw.pl

                                                                   § 20

 1. Pytania do Organizatora można dodatkowo zadawać korespondencyjnie na adres e-mail: wasobota@wp.pl 

                                                                   § 21

1. Organizator może odmówić przyjęcia filmu do Konkursu lub wycofać go z Konkursu, jeżeli ujawnią się jakiekolwiek okoliczności uchybiające niniejszemu Regulaminowi.

                                                                    § 22

 

1.      Regulamin może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej liceum: www.zoska.waw.pl

 

2.      2.Jeżeli autor, bądź przedstawiciel ustawowy autora filmu nie zgodzi się ze zmianami Regulaminu, może wycofać swój film z Konkursu.

                                                                   § 23

 1.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie, a dotyczących Festiwalu i Konkursu decyzję podejmuje Organizator Festiwalu.

                                                                    § 24 

1.Kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne odtwarzanie, nadawanie przez RTV, internet w całości lub fragmentów są zabronione.

2.Etiudy filmowe z wykorzystaniem utworów Adama Mickiewicza (ścieżka dźwiękowa) są przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego (VIII Festiwalu Filmów Młodzieży Licealnej, z Techników oraz Gimnazjów).                        

                                                                     §25

1.Uczestnictwo w konkursie ( VIII Festiwalu Filmów Młodzieży Licealnej, z Techników oraz Gimnazjów) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.       

Wiadomości

Kontakt

  • LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka"
    ul. Garbińskiego 1
    01-122 Warszawa
  • (+22) 836 48 38

Galeria zdjęć